Федина О.Я.

Федина Оксана Ярославівна

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Народилася 29.07.1968 р.

1991р. закінчила Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва (нині ЛНАМ).

1996 р. захистила дисертацію на тему : «Весільний костюм в Галичині кінця ХІХ – ХХ століть (художньо-образна характеристика)», отримала науковий ступінь кандидата мистецтвознавства (Ph.D.).

2005 р. отримала вчене звання доцента. Працює у ЛНАМ з 1998 р.

2001 – 2010 рр. працювала в Українській академії дизайну, вищому навчальному закладі недержавної форми власності.

Читає навчальні дисципліни :

Викладає базові навчальні дисципліни фахової підготовки дизайнерів одягу – «Композиція», «Виготовлення моделей», «Формоутворення», «Конструювання», «Методика викладання спецдисциплін» та ін.

Основний напрям наукової роботи – дослідження українського традиційного костюма (культурологічний, мистецтвознавчий, дизайнерський аспекти) та його творчих інтерпретацій у сучасному світі моди; теорія і практика художньої освіти дизайнерського спрямування.

Учасник різноманітних наукових конференцій, автор численних публікацій у фахових періодичних виданнях України.

Поле творчої діяльності – дизайн одягу напряму «прет-а-порте».

http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2015-1/13.pdf

http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2013-1/19.pdf

http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2011-6/10.pdf

 

 

Публікації :

 1. Образ Дерева життя в ансамблі українського народного костюма кінця ХІХ – початку ХХ століть / /Наук. вісник НЛТУУ: Символ дерева у світовій культурі та художній творчості – Львів: НЛТУУ. – 2006, вип. 16.4. – С. 149-153.
 2. Вивчення українського народного костюма кінця ХІХ – початку ХХ століть як джерела інтерпретації в сучасному дизайні одягу (методологічний аспект) // Музеї народного мистецтва та національна культура: збірник наукових праць / За ред. М.Селівачова. – К.: Златограф, 2006. – С. 238-241.
 3. Костюм як національно виразний символ культури сучасного українського суспільства // Вісник ЛНАМ. – Спецвип. ІV. – Львів: ЛНАМ, 2007. – С. 245-251.
 4. Художньо-стильові особливості українського народного святкового вбрання на Покутті початку ХХ століття (в проекції на ХХІ ст.). // Народний костюм як виразник національної ідентичності: збірник наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції /За ред. М.Селівачова. – К.: ТОВ „ХІК”, 2008. – С.49-52.
 5. Український народний костюм кінця ХІХ – початку ХХ століть: теоретико-естетичний аналіз (до 130-річчя від дня народження Олени Кульчицької) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: збірник наук. праць ІМФЕ ім. М.Рильського НАНУ – Вип.8. – К., 2008. – С. 111-114.
 6. Національна складова професійної підготовки дизайнерів одягу у контексті розвитку вітчизняної художньої освіти початку ХХІ століття. // Вісник ЛНАМ. Вип. V. – Львів: ЛНАМ, 2008. – С. 45-50.
 7. Особливості художньо-образної системи українського народного костюма кінця ХІХ – початку ХХ століть // Народознавчі зошити: двомісячник ІН НАНУ. – Ч. 5-6. – Львів, 2008. – С. 502-511.
 8. Український народний костюм у контексті виставкової діяльності в Європі другої половини ХІХ ст. // Вісник ХДАДМ. – Харків, 2011. –  Вип. № 7. : Мистецтознавство. – С.182-186.
 9. Український народний одяг у дослідженнях Катерини Матейко // Народознавчі зошити / [голов. ред. С.Павлюк] ; ІН НАНУ. – Львів, 2011. – Ч. 6 (102). – С. 972-981.
 10. Вплив сільської та міської культур на формування новітніх зразків народного одягу українців у другій половині ХІХ – початку ХХ століть // Матеріали до української етнології : зб. наук. пр. / [голов. ред. Г.Скрипник] ; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2011. – Вип. 10 (13). – С. 116-120.
 11. Дизайн одягу у контексті актуальних проблем вітчизняної художньої освіти початку ХХІ століття // Становлення і розвиток етнодизайну : український та європейський досвід : зб. наук. праць / [гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є. А. Антонович В. П. Титаренко та ін.] – Полтава : Полтавський літератор, 2012. – Кн. 1. – C. 167-174.
 12.  Конструктивно-декоративні риси традиційних та новітніх форм верхнього одягу галичан кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ століття (за матеріалами колекцій одягу Музею етнографії та художнього промислу ІН НАН України) // Народознавчі зошити / [голов. ред. С.Павлюк] ; ІН НАНУ. – Львів, 2013. – Ч. 1 (109). – С. 142-154.
 13. Особливості образно-стильового вирішення традиційного одягу північно-західних бойків другої половини ХІХ – початку ХХ століть / Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Słupsk – Zielona Góra – Śvidnik : Uniwersytet Zielonogórski, t. V (2014), s. 457-464.
 14. Традиційний верхній одяг галицьких українців другої половини ХІХ – початку ХХ століть : видова, типологічна, стильова різноманітність // Народознавчі зошити. – № 1 (121) [голов. ред. С.Павлюк] ; ІН НАНУ. – Львів, 2015. – С. 113 – 120.

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Корпус №2, 3 поверх
тел. 032 2761417, moda@lnam.edu.ua