Нормативно-правові документи

Статут Львівської національної академії мистецтв

Витяг з реєстру субєктів освітньої діяльності

Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного

Структура Львівської національної академії мистецтв

Стратегія інтернаціоналізації Львівської національної академії мистецтв

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ЛНАМ на 2017—2020 рр.

Правила внутрішнього розпорядку Львівської національної академії мистецтв

 

Нормативні документи, якими регулюється діяльність структурних підрозділів та інших органів управління ЛНАМ

Положення "Про Вчену раду Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про Косівський фаховий коледж прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про конференцію трудового колективу Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про кафедру Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про студентське самоврядування"

Положення "Про функціонування скриньки довіри" та додаток - онлайн форма

Положення "Музею Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про бухгалтерську службу"

Положення “Про робочі та дорадчі органи Львівської національної академії мистецтв”

Положення "Про нагороди Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про студентський гуртожиток ЛНАМ"

Положення "Про художні ради та експертні комісії Львівської національної академії мистецтв" 

Положення "Про діяльність галереї «ПОРИ РОКУ»"

Положення "Про відділ міжнародних зв'язків ЛНАМ"

Положення "Про тендерний комітет ЛНАМ"

Положення «Про приймальну комісію Львівської національної академії мистецтв»

Положення "Про відділ аспірантури та докторантури ЛНАМ"

Положення "Про комісію з етики, попередження та боротьби із сексуальними домаганнями та дискримінацією у ЛНАМ"

Положення "Про звання «Почесного доктора», «Почесного професора» і «Почесного професора підрозділу (інституту, факультету, кафедри) Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про бібліотеку ЛНАМ"

Положення "Про фахове наукове періодичне видання «ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ»"

Нормативні документи, які стосуються освітнього процесу

Положення "Про систему внутрішнього забезпеченння якості освіти у ЛНАМ"

Положення "Про організацію освітнього процесу у Львівській національній академії мистецтв"

Положення "Про освітні програми у Львівській національній академії мистецтв"

Положення "Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти"

Положення "Про заочну форму навчання у ЛНАМ"

Положення “Про оцінювання результатів навчання студентів Львівської національної академії мистецтв”

Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"

Наказ МОНУ про затвердження Положення "Про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"

Лист МОНУ "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)"

Положення  "Про порядок реалізації права на академічну мобільність доктор філософії, доктора наук, наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про конкурсний відбір студентів ЛНАМ на навчання за обміном на підставі двосторонніх угод про співпрацю"

Положення "Про конкурсний відбір учасників академічної мобільності з числа науково-педагогічних та інших працівників ЛНАМ в рамках програми «ERASMUS +» на підставі двосторонніх Угод"

Положення "Про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ЛНАМ"

Положення "Про порядок реалізації права на внутрішню академічну мобільність студентів ЛНАМ"

Порядок перезарахування результатів навчання студентів ЛНАМ за програмами академічної мобільності

Положення "Про комісію з визнання іноземних документів про освіту ЛНАМ"

Положення "Про навчання, стажування іноземних громадян та осіб без громадянства у ЛНАМ"

Положення "Про педагогічну практику аспірантів ЛНАМ"

Положення "Про проведення практики студентів ЛНАМ"

Положення "Про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт у ЛНАМ"

Положення "Про виставкову діяльність у ЛНАМ"

Положення "Про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Львівською національною академією мистецтв"

Положення "Про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ЛНАМ"

Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах,що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Положення "Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЛНАМ"

Положення "Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ"

Положення “Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Львівської національної академії мистецтв”

Положення "Про порядок ліквідаціі академічних заборгованостей"

Положення "Про академічну доброчесність у ЛНАМ"

Кодекс академічної доброчесності ЛНАМ

Положення "Про запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ"

Порядок супроводу маломобільних груп населення у ЛНАМ

Положення "Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ЛНАМ"

Положення "Про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти"

Протокол засідання Акредитаційної комісії України №134 від 19.02.2019р.

Положення "Про атестацію здобувачів наукового ступеня доктора філософії у ЛНАМ"

Порядок присудження доктора філософії у Львівській національній академії мистецтв

Положення "Про акредитацію освітніх програм за якими здійснються підготовка здобувачів вищої освіти у ЛНАМ"

Положення "Про гаранта освітньої програми у ЛНАМ"

Положення "Про навчальну літературу у ЛНАМ"

Положення "Про рейтингове оцінювання діяльності  науково-педагогічних працівників Львівськоїі національної академії мистецтв"

Положення "Про індивідуальний навчальний план здобувача освіти ЛНАМ"

Положення "Про порядок організації навчання здобувачів освіти за індивідуальним графіком"

Нормативні документи, які стосуються фінансів

Положення "Про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ"

Положення "Про уповноважену особу з питань публічних закупівель ЛНАМ"

Наказ №3 від 27.01.2022 "Про встановлення оплати за проживання в студентському гуртожитку для абітурієнтів, стужентів заочної форми навчання, слухачів курсів, працівників та гостей ЛНАМ"

Наказ №4 від 27.01.2022 "Про встановлення плати за проживання в студентському гуртожитку"

Наказ №6 від 1.02.2022 "Про зміну плати за проживання в студентському гуртожитку академії для студентів з числа пільгових категорій на 2021/22 н.р."

Наказ №102 від 19.07.2018р. "Про зміну розміру лати за навчання на 2018/2019 н.р."

Наказ №115 від 25.06.2019р. "Про зміну розміру плати за навчання на 2019/2020 н.р."

Наказ №46 від 27.05.2020р. "Про зміну розміру плати за навчання на 2020/2021 н.р."

Наказ №102 від 15.06.2021р. "Про зміну розміру плати за навчання на 2021/2022 н.р."

Наказ № 47 від 16.06.2022р. "Про зміну розміру плати за навчання на 2022/2023 н.р."

Наказ №12 від 9.03.2022 "Про призупинення нарахування пені на період воєнного стану".

Положення "Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ЛНАМ"

Порядок "Надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ"

Нормативні документи, які стосуються надзвичайних ситуацій

Положення про комісію з питань евакуації ЛНАМ

Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій ЛНАМ

Положення про спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ЛНАМ

План реагування органів управління, сил ЦЗ і структурних підрозділів Львівської національної академії мистецтв в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану

Експертні висновки акредитаційної експертизи ЛНАМ

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки студентів за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійними програмами:

«Сакральне мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

«Монументальний живопис» зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

«Реставрація творів мистецтва» зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

«Монументально-декоративна скульптура» зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

«Мистецтвознавство» зі спеціальності 034 Культурологія

«Менеджмент мистецтва» зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

«Художнє скло» зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

«Художнє дерево» зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

«Художній метал» зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

«Графічний дизайн» зі спеціальності 022 «Дизайн» 

«Художня кераміка» зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Сертифікати про акредитацію ЛНАМ

Матеріально-технічне забезпечення ЛНАМ

Зразки документів про освіту